Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular

 1. Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün amacı nedir?

Şehir ve Bölge Planlama bölümü evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilim üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinciyle karşı koyan, yaratıcı düşünebilen, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, tercih edilen, öncü bir bölümdür. Bölümün lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı alanında Lisans Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Bölümde ve Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı kapsamında yürütülen 5 Yüksek Lisans Programı (Kentsel Dönüşüm ve Planlama, Kentsel Koruma ve Planlama, Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım, Bölge Planlama, Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Programları) ve bir de Şehir Planlama Doktora Programını tamamlayan öğrenciler YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan ilgili lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) derecesini almaya hak kazanırlar.

2.Şehir ve Bölge Planlama  Lisans Programının kayıt kabul şartları nelerdir?

YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi  YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

3.Şehir Ve Bölge Planlama  Bölümüne Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurt İçi-Yurt Dışı) başvurusu yapılabilir mi

Bölümümüze Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurt İçi-Yurt Dışı) Başvuruları yapılmaktadır. Başvuru ve kabul koşullarına ilişkin öğrenci işleri daire başkanlığı web sayfasını inceleyiniz. http://www.ogi.yildiz.edu.tr/  

4.Bölüm ile ilişkili öğrenci kulüpleri nelerdir?

Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencileri tarafından kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi Kent Araştırmaları Kulübü etkinlik ve çalışmalarını şehir planlama meslek alanı ile ilgili konularda yürütmektedir.

5.Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, hem verdiği eğitimin niteliği açısından hem de meslek alanı olarak disiplinler arası bir yaklaşıma sahip olduğu için eğitim sürecinde aktarılan çok yönü bakabilme ve süreç yönetimi becerilerini farklı çalışma alanlarına katkı verecek şekilde geliştirebilmektedir. Bu sebeple bölüm mezunlarımız Şehir Plancısı ünvanı ile kamu kurumlarında ve planlama ile ilgili faaliyet yürüten özel kuruluşlarda iş bulabilmekte ve tercih edilmektedirler. Gelişen güncel dinamiklerle birlikte mezunlarımız sadece imza yetkilerini kullandıkları planlama faaliyetleri alanında değil süreç yönetimi, stratejik planlama, risk yönetimi, lojistik, Gayrimenkul değerleme, Gayrimenkul geliştirme, çok farklı alanlarda faaliyet yürüten Sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler (BM ve Unesco gibi), Bölgesel Kalkınma Ajansları, perakende ve toptan ticaret yürüten büyük ölçekli firmaların lojistik ve süreç yönetimi konularında, yatırım ve yer seçim danışmanlığı konularında farklı alanlarda çalışma imkanları bulmaktadırlar.

Şehir Plancıları Odasına kayıtlı 6588 üyenin işyeri türü dağılımlarına kayıtlara işlenmiş olanlar arasında bakıldığında Kamu Kurumlarının %32 (Bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler vb.), Serbest Planlama Bürolarında çalışan üyeler %20 (Planlama, Mimarlık, Mühendislik şirketleri, Danışmanlık faaliyetleri gibi küçük ölçekli şirketler ve serbest faaliyetler), Planlama Büroları Dışında Özel Sektörde ve sivil toplumda çalışan üyelerin %0,06 (Planlama Büroları, Mimarlık, İnşaat, Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme gibi faaliyet kollarında faal olan şirketler vb.) oranlarında işyerleri dağılım sergilendiği görülmektedir. Sınıflandırılmamış büyük çoğunluğun işyeri kayıtlarının odaya iletilmemiş olması, sivil toplum kuruluşlarında aktif çalışmaları, uluslararası örgütler gibi diğer kategorilere girmeyen kuruluşlarda çalışmaları, yürüttükleri faaliyetlerin planlama alanı dışında ve imza yetkisi kullanmayı gerektirmiyor olması, işsiz üyelerin de kaydının bu grupta olması gibi sebeplerle sınıflandırılmamış olduğu görülmektedir. Şehir ve Bölge Plancılarının Planlama alanı dışında da planlama eğitiminin kazandırdığı, bilgi, beceri ve sistematik düşünme yeteneğini sergileyebildikleri alanlarda iş bulabildikleri için bu grubun büyük olması kaçınılmazdır.

 

İşyeri Türü

Üye Sayısı

Oran

Kamu Sektöründe Çalışanlar

2135

0,32

Planlama Büroları Dışında Özel Sektörde Çalışanlar

417

0,06

Serbest Planlama Büroları ve Şirketleri

1300

0,20

İşyeri Sınıflandırılmamış Üyeler

2736

0,42

Toplam Üyeler

6588

 

6.Bölümünüzdeki gelişmeleri yakından takip etmek istiyorum. Ne yapabilirim?

Bölümümüz hakkındaki ve güncel faaliyetlerimiz ya da duyurularımız hakkındaki en güncel gelişmeleri, web adresimiz www.sbpblm.yildiz.edu.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

7. Ders içeriklerine nereden ulaşabilirim?

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü derslerinin liste ve içerik bilgisine http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=51&aid=39 adresinden ulaşabilirsiniz.

8. Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

Ders kayıtları, Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden     (https://obs.yildiz.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) üzerinden Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri ile yapılır. Ders kayıtları öncesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinden duyuruları takip etmeli ve OBS ders Kayıt Kılavuzunu İncelemelisiniz. http://www.ogi.yildiz.edu.tr/

9. Her dönem ne kadar ders alabilirim/almalıyım?

Bölümümüz öğrencileri, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler. AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2.0’nin altında olan (5.yarıyıldan itibaren) Lisans öğrencileri, bulundukları yarıyıl ve üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu öğrenciler, alt yarıyıllarda alıp başarısız oldukları dersler ile alt yarıyıllardan daha önce almadıkları dersleri alabilirler.

10. Üstten ders alabilir miyim?

Bölümümüzde önkoşul şartı olmayan dersler üstten ders alınabilir. Ancak Lisans Yönetmeliği gereği 1.sınıf öğrencileri, 3. ve 4. sınıflardan, 2. sınıf öğrencileri ise 4. sınıftan ders alamazlar.

11. Derslere devam zorunluluğu var mı?

Üniversitemizde teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.

12. Ders saydırma nedir ve nasıl olur?

Ders saydırma daha önce alınmış bir dersin yerine başka bir dersin alınarak daha önce alınan dersin yerine saydırılmasıdır. Bu işlemi ders kayıtları esnasında OBS sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Sistem üzerinden ders saydırma işlemi yapılmadığı takdirde bütün dersler AGNO’da yer alacaktır.

13. Mezun olmak için ne kadar kredi almam gerekiyor?

Mezuniyet için öğrenim programındaki derslerin tamamlanması gerekmektedir. Toplamda 152 kredi gerekmektedir.

14. Mezuniyet için ortalamam en az kaç olmalı? 

Bir bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlayan öğrenci mezun olabilir.

15. Derslerden muafiyet mümkün mü?

Derslerden muafiyet bazı koşullarda mümkündür. Daha önce devam edilen bir Yüksek Öğrenim Kurumundan alınan dersler ya da Önceki Öğrenmenin Tanınması kapsamında kazanılmış muafiyetler tanınabilir.

16. Muafiyet talep ettiğim dersin ders notu en az kaç olmalıdır?

Daha önce diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan derslerden muafiyet talebinde bulunulan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun CC (4.00 üzerinden en az 2.00) olması, daha önce Üniversitemizden alınan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun DC (4.00 üzerinden en az 1.50) olması gerekmektedir.

17. Başka üniversiteden ders alabilir miyim?

Öğrenciler, ders alacakları Yükseköğretim Kurumunun ders kayıt takvimini dikkate alarak kayıtlı oldukları ilgili Bölüm Başkanlığına başvuru yaparak başka üniversitelerden ders alabilirler. Bölüm Başkanlığı’nın uygun bulması durumunda Fakültemiz Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşebilir.

18. Kayıt dondurma nedir, nasıl olur?

Öğrenciye, ilgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Lisans öğrenimleri içerisinde kayıt dondurmak (izinli) isteyenler ise başvurularını kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlıklarına yaparlar.

19. Kayıt dondurduğum süre öğrenim süreme sayılır mı?

Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılanların kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz. Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izinli verilenlerin izinli sayılan süreleri öğrenim süresinden sayılır.

20. En fazla ne kadar süre kayıt dondurabilirim?

Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

21. Katkı payı ödemeli miyim?

Program sürelerini aşan (Önlisans-Lisans-Lisansüstü) öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı alınır.

22. İYS’ye kimler girer?

Üniversitemiz % 100 ve % 30 İngilizce programlara kayıt yaptıranlardan “İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu”nda belirtilen sınavların herhangi birinden aldıkları puanlarla İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyenler İYS’ye girerler.

23. İYS’ye girmek zorunlu mu?

Hayır. Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye giremeyen yeni kayıtlı öğrenciler Hazırlık öğretimine Yabancı Diller Yüksek Okulunca belirlenen kurdan başlarlar.

24. İYS’nin mazeret sınavı var mı?

Hayır, düzenlenmez.

25.İYS’de almam gereken not nedir?

YTÜ YABANCI DİLLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ'nden ulaşabilirsiniz.

26.Dönem içi değerlendirme nasıl yapılır?

Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notlarının ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

27. Mazeret sınavı nedir?

Mazeret sınavı mazeretleri sınava katılamadığınız durumda yapılan sınavdır. Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları’nı (DD-007) çerçevesinde yarıyıl sınavlarının sadece biri için düzenlenir.

28. Mazeret sınavı için nasıl başvurabilirim ve ne zaman başvurmalıyım?

Mazeret sınavına ilişkin mazeretinizi belirten ve belgeleyen dilekçenin mazereti istenen sınavdan en geç 3 gün içinde Bölüm Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Sınav için gerekli koşullara ilişkin bilgi için http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/2/Y%C3%B6netmelikler-ve-Y%C3%B6nergeler/36 “Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları” inceleyiniz

29. Final/Bütünleme sınavlarına giremezsem mazeret sınavı hakkı var mıdır?

Her ne sebeple olursa olsun Final veya Bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı yoktur.

30. Vize sınavlarının mazereti var mı?

Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir.

31.Bütünleme sınavı koşulları nedir, final sınavına girmeden bütünleme sınavına girilebilir mi?

Final sınavına girilmeden bütünleme sınavına girilebilir. Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim–öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak zorunludur.

32. Sınav sonucuna itiraz etme süresi nedir? Nereye başvurmalıyım?

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin veya akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde Fakülte Dekanlığına bir dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirsiniz.

33. Bitirme tezini hangi koşullarda alabilirim?

Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

34. Bitirme tezi için danışman ve konu nasıl belirlenmekte?

Bitirme çalışması alan öğrenciler öncelikle danışmanlık yapmak istedikleri öğretim üyeleri ile iletişime geçerler ve bu danışmanları ile konularını belirleyip Bitirme Tezi Danışman Öneri Formunu Bölüm Başkanlığı’na iletirler. Danışman belirlemede sıkıntı yaşayan öğrenciler için Bölüm Başkanlığı tarafından danışman ataması yapılır.

35. Başka üniversitelerden yaz okulunda ders alabilir miyim?

YTÜ öğrencilerinin, bir Yaz Okulu dönemi boyunca YTÜ dışı diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından toplam en fazla 9 (dokuz) kredi ders alabilirler. Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yaz Okulu programlarından ders alacak YTÜ Öğrencileri, "YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi"ndeki esaslara tabidirler. YTÜ öğrencileri, kayıtlı oldukları bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve web sitesinde ilan edilen Devlet veya vakıf üniversitelerinden, Yüksek Teknoloji Enstitülerinden veya YÖK tarafından tanınan eşdeğer yurtdışı Yüksek Öğretim Kurumlarından ders alabilirler.

36. Yaz okulunda en fazla kaç ders/kredi alabilirim?

Öğrencilerin, Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 9 (dokuz) krediyi geçemez.

37. Daha önce almadığım bir dersi ilk defa yaz okulunda alabilir miyim?

YTÜ Lisans Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda daha önce almadığınız bir dersi yaz okulunda almak mümkündür.

38. Çift anadal yapabilir miyim?

Bölümümüzde Çift Anadal olanağı vardır. Her yıl kılavuzlar güncellenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır. Başvuru koşulları-Kontenjanlar ve Kayıt Kılavuzları için tıklayınız

39. ÇAP için ne zaman başvurabilirim?

Öğrenci, Çift Anadal programına, kendi lisans programının üçüncü ve beşinci yarıyıllarının başında başvurabilir.

40. Birden çok programda ÇAP yapabilir miyim?

Öğrenciler yalnız bir program için Çift Anadal başvurusunda bulunabilirler.

41. ÇAP için ara dönemde başvuru yapabilir miyim?

Hayır. Üniversitemiz ara dönemde geçiş başvuruları almamaktadır.

42. ÇAP için not ortalaması ve kredi ne kadar olmalıdır?

Çift Anadal Başvurusu yapabilmek için;

a) Bulunduğu yarıyıla kadar tabi olunan öğretim planındaki derslerin tümünden başarılı (her bir dersin not karşılığının 4.0 üzerinden en az 2.0) olması

b) Öğrenim görülen programdaki bulunulan sınıfın başarı sıralamasında ilk %20’de bulunması gerekir.

c) Kayıtlı olduğu lisans programında, Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) en az 3.0 (4.0 üzerinden) olan ancak bulunduğu programın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler de, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda çift anadal başvurusunda bulunabilirler.

43. Hangi bölümlerde ÇAP yapabilirim?

ÇAP yapılabilir bölümlerin neler olduğu her yıl yenilenmektedir. Bu konuda duyuruları takip etmelisiniz.

44. Bölümümüzde zorunlu staj var mı?

Planlama Bürosu Stajı- 20 Gün

Kamu Kurumları ve Diğer Araştırma-Planlama Kuruluşları -20+20

Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.

Toplam 60 gün

45. Staj türleri nelerdir?

 Planlama Bürosu Stajı,

Kamu Kurumları ve Diğer Araştırma-Planlama Kuruluşları Stajı olmak üzere iki türlüdür.

a) Planlama Büroları: Bünyesinde planlama çalışmalarına ilişkin araştırma raporları, alan araştırmaları, analizler ve/veya değişik ölçeklerdeki planlama çalışmalarının yapılabildiği, özel şahıslara ait işletmelerdir. Büro tescil belgesine sahip, bünyesinde şehir plancısı bulunan ve bilgisayar ile çalışma olanağı sunan mimarlık ve şehir planlama bürolarıdır. Bu staj çalışmasını yürütecek sorumlu kişinin en az beş yıllık deneyime sahip kentsel tasarım uzmanı ve/veya şehir plancısı olması gerekmektedir. Öğrenciler özel mimarlık ve şehir planlama bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının mimari, kentsel tasarım çalışmalarını yürüten planlama ve tasarım bürolarında ve Staj Komisyonunun onay vereceği diğer kuruluşlarda Planlama Bürosu Stajı yapabilirler. Stajın Amacı Planlama bürosu stajının amacı, planlama eğitimi süresince alınan bilgiler doğrultusunda öğrencinin planlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi, özümsenmesi, deneyim kazanılmasıdır. Stajda uygulamaların yerinde görülmesi, çizim teknikleri, bilgisayar teknolojileri vb. konulardaki bilgi ve becerilerin artırılması, disiplinler arası faaliyette bulunarak yeni bilgi ve becerilerin kazanılması hedeflenmektedir.

b) Kamu Kurumları ve Diğer Araştırma-Planlama Kuruluşları: Kamu kurumları, yerel yönetimler ile merkezi yönetim örgütleri içerisinde planlama ile ilgili görev ve yetkileri bulunan kamu kurumlarını içermektedir. YTÜ bünyesinde yürütülen araştırma projeleri, ulusal ve uluslararası atölye çalışmaları, döner sermaye ve teknopark bünyesinde gerçekleştirilen uygulama projeleri, DPT, TÜBİTAK ve kurumların Ar-Ge işletmelerindeki projeleri; sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının araştırma çalışmaları, gayrimenkul sektöründe çalışan bünyesinde üniversite mezunu uzmanların görev yaptığı kurumlar, ilgili sivil toplum kuruluşları, kentsel ölçekteki arkeolojik kazı alanları, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama eğitimi kapsamında ve diğer yüksek öğretim kurumlarının atölyelerinde ve uygulama merkezlerinde yürütülen araştırma ve planlama çalışmaları ile Uluslararası staj programları (İAESTE vb.) ve Avrupa Birliği Erasmus Hayat Boyu Öğrenme IP Projeleri bu staj kapsamındaki diğer araştırma-planlama kuruluşları ve çalışma alanlarıdır. Bu alanlarda yapılacak stajları denetleyecek uzmanın kendi meslek alanında en az beş yıllık deneyimi olması gerekmektedir.

46. Staj başvurusu için ne yapmam gerekiyor?

Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz bölümümüz tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda Bölüm Başkanlığına başvurarak staj olanağından faydalanabilirsiniz. Staj başvurusu kabul edilen öğrencilerin SGK işlemleri Fakültemizce yapılmaktadır. İlkeler ve başvuru evrakları için;

http://www.sbp.yildiz.edu.tr/images/files/Staj_Yonergesi_2018.pdf

47. Öğrenci belgesi ve transkript nereden alınır?

Öğrenci belgesi ve transkript Fakülte Sekreterliğinden alınmaktadır. Aynı zamanda e-devlet üzerinden de temin edebilirsiniz.

48. Öğrenci kimlik kartlarını nereden yenileyebiliriz?

Öğrenci kimlik kartları ilk kayıtlarda Bölüm Sekreterliklerinden, yenileme durumlarında E-Yıldız’a başvurabilirler.

49. Ekle-sil ve genel dilekçeler nereden bulunur?

a) http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Formlar-ve-Dilek%C3%A7eler/39

b) http://www.kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Formlar/339

50. Mezuniyet sınavına hangi koşullarda girebilirim?

Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.

51. Azami öğrenim sürem nedir?

Azami öğrenim süresi, Lisans öğrencileri için yedi (7) yıldır.

52. Öğrenci değişim programları nelerdir?

Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları bulunmaktadır.

Yurtdışı değişim programları hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Konuya ilişkin tüm bilgilere Erasmus+ Program Birimi web sayfasından (http://www.eu.yildiz.edu.tr )  ,Mevlana Değişim Programı sayfasından (http://www.mevlana.yildiz.edu.tr)  ,Farabi sayfasından (http://www.farabi.yildiz.edu.tr) ulaşabilirsiniz.

  • ERASMUS

  • Nasıl başvurabilirim?

www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinden başvurabilirsiniz.

  • Kaç dönem için başvurabilirim?

?Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj                      hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi        (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet              süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

  • MEVLANA

  • Nasıl başvurabilirim?

http://www.farabi.yildiz.edu.tr/sayfa/1 adresinden duyurulmaktadır.

  • Kaç dönem için başvurabilirim?

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı’ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim öğretim yılını aşamaz.

  • Yurtiçi değişim programı FARABİ hakkında nasıl bilgi alabilirim?

  • Nasıl başvurabilirim?

http://www.farabi.yildiz.edu.tr adresinden duyurulmaktadır.

  • Kaç dönem için başvurabilirim?

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.