Ana içeriğe atla

Vizyon, Misyon ve Hedefler

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün Vizyonu;

Evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilim üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinciyle karşı koyan, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, tercih edilen, öncü bir bölüm olmaktır.


 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün Misyonu;

 • Bilgiyi üretmek, etik değerler içinde yorumlamak, yaymak ve uygulamaya aktarmak,
 • Fikirlerin açıkça tartışıldığı ve paylaşıldığı, katılımcı bir akademik ortam yaratmak,
 • Araştırmacıyı desteklemek, mesleğin gelişmesine ve değişmesine uyum göstermek,
 • Dünyadaki gelişme ve değişimlere ve ülke gerçeklerine duyarlı eğitim vermek,
 • Öğrenmeyi öğretmek,
 • Kamuya yönelik sürdürülebilir yaşam ve kalkınma için kentsel mekânların düzenlenmesinde hakçalık ilkesini gözeten, geniş bakış açısına sahip meslek adamları yetiştirmektir.

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün Hedefleri;

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü aşağıdaki nitelikleri taşıyan meslek insanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 •  Analitik düşünme: Şehir ve bölge planlama alanında niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
 • Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
 • Süreç yönetimini başarabilme: Analiz-sentez ve planlama süreçlerinde karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
 • Seçeneklere açık olma: Farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
 • Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti algılayabilme, planlama ve tasarım yapabilme
 • Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak meslek alanında uygulayabilme
 • Bilim alanındaki (planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal ve politik bağlamı içinde) geçmiş ve güncel tüm temel kavramları özümseyebilme
 • Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
 • Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
 • Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme